Donations

The Light (Pakistan), 16th April 1922 Issue (Vol. 1, No. 9, p. 4)

  1. Shaikh Fazal Elahi Sahib, Gujrat (4-0-0 [4 rupees, 0 annas and 0 pies])
  2. Shaikh Nizam-ud Din Sahib, Chak Shaikh (4-0-0)
  3. Sardar Khan Mohammed Alam Khan Sahib, Mardan (3-0-0)
  4. Mahboob Ali Khan Sahib Mundargi (1-0-0)
  5. Sardar Mohammed Khan Sahib, Shaikhoo Pura [Sheikhupura] (1-0-0)
  6. Mohammed Hussain Sahib, Lyallpur [Faisalabad] (1-0-0)

Top