درسِ قرآن (۲۰۰۳ء)

Dars-e-Quran Sessions (2003) [in Urdu]

Ahmadiyya Anjuman Ishaat-e-Islam Lahore

Prof. Ejaz Ahmad:
پروفیسر اعجاز احمد

DateTopicMP3
20 Apr 2003The Holy Quran, Chapter 109 (Surah Al-Kafirun)mp3
27 Apr 2003The Holy Quran, Chapter 112 (Surah Al-Ikhlas)mp3
10 Aug 2003The Holy Quran, Chapter 105 (Surah Al-Fil)mp3
17 Aug 2003The Holy Quran, Chapter 104 (Surah Al-Humazah)mp3

Top